Friday, October 10, 2014

U.CS101 Алгоритм прогрмачлал Cеминар №2,3

Семинар №2 үзэх
Семинар №3 үзэх

БИЕ ДААЛТЫН ХУВААРЬ

U.IT101 Мэдээллийн Технологийн Хэрэглээ-1 5 өдөр 6-р пар 1-401б тоот
S.CS102 Компьютерийн Хэрэглээ-2 5 өдөр 6-р пар 1-401б тоот

U.IT101 Мэдээллийн Технологийн Хэрэглээ-1 БИЕ ДААЛТУУД

Бие даалтын дугаарыг багш өгнө.
Бие даалтын сэдэв харах

U.CS101 Алгоритм програмчлал Лекц-6

Лекц-6 үзэх

U.IT101 Мэдээллийн Технологийн Хэрэглээ-1 Лаборатори №6

Лаборатори №6 үзэх