Sunday, May 25, 2014

Компьютерийн хэрэглээ-1 хичээлийн улирлын шалгалтын цахим тестын тухай

Цахим тестийн тухай товч тайлбар
Энэхүү тест нь 40 минутанд 60 тестийг бөглөнө. Тестүүд нь үндсэн 4 хэлбэрээс тогтоно. үүнд: 1-рт Бөглөдөг, 2-рт Олж тэмдэглэдэг, 3-рт Нөхдөг, 4-рт Байршуулдаг тестүүдээс тогтож байна.

Saturday, May 24, 2014

2014-5-24ны шалгалтын тухай

Нийт 102 оюутан амжилттай дүгнэгдлээ.
Үүнээс 98 оюутан нь одоо судлаж буй оюутнууд,
4 нь Дахин шалгалтай өгж буй E үнэлгээтэй оюутнууд юм.
Энэ өдрийн дээд үнэлгээ авсан оюутан нь 30 онооноос 25 оноо авсан.
Дүнгээ 2014-5-26ны үдээс хойш UNIMIS харж болно.

Wednesday, May 14, 2014

S.CS101 Компьютерийн Хэрэглээ-1 хичээлийг 2013-2014 оны "Хавар"-н улирал судлаж буй нийт оюутнуудын анхааралд

2014 оны 5 сарын 19-с 23-нд 16-р долоо хоногт хичээлийн дүн гарах тул тус тусын суудаг хичээлийн паруудад заавал ирэх ёстойг анхааруулж байна. Хичээлийн цагуудаас /Лекц, Лаборатори, Бие даалт/ бусад цагуудад оюутнуудтай уулзахгүй анхаарна уу!

5 сарын 19нд 1-р пар Лекц 1-102, 2-р пар Лаборатори 1-401б, 7-р пар Бие даалт 1-401б
5 сарын 20нд 5-р пар Лекц 1-102, 6-р пар Лаборатори 1-401б, 7-р пар Бие даалт 1-401б
5 сарын 22нд 2-р пар Бие даалт 1-401б, 3-р пар Лаборатори 1-401б, 4-р пар Лекц 1-102