Sunday, May 25, 2014

Компьютерийн хэрэглээ-1 хичээлийн улирлын шалгалтын цахим тестын тухай

Цахим тестийн тухай товч тайлбар
Энэхүү тест нь 40 минутанд 60 тестийг бөглөнө. Тестүүд нь үндсэн 4 хэлбэрээс тогтоно. үүнд: 1-рт Бөглөдөг, 2-рт Олж тэмдэглэдэг, 3-рт Нөхдөг, 4-рт Байршуулдаг тестүүдээс тогтож байна.

Saturday, May 24, 2014

2014-5-24ны шалгалтын тухай

Нийт 102 оюутан амжилттай дүгнэгдлээ.
Үүнээс 98 оюутан нь одоо судлаж буй оюутнууд,
4 нь Дахин шалгалтай өгж буй E үнэлгээтэй оюутнууд юм.
Энэ өдрийн дээд үнэлгээ авсан оюутан нь 30 онооноос 25 оноо авсан.
Дүнгээ 2014-5-26ны үдээс хойш UNIMIS харж болно.